15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

Mr. P. Mijer was vice-president van het hooggerechtshof en van het hoogmilitair Gerechtshof van Nederlandse Indië, en deed in 1848 een verzoek aan de toenmalige regering in Batavia om met toestemming een aantal historische documenten in boekvorm te publiceren. Omdat deze documenten destijds al van historisch van belang waren en nog steeds zijn, heeft The Corts Foundation deze boekpublicatie van Mijer gescand en met tekstherkenning volledig digitaal doorzoekbaar gemaakt. Het doet volledig recht aan hetgeen Mijer zelf al voor ogen had, en zoals hij stelde in de inleiding van zijn publicatie: ’... met als tweeledig doel om de exacte tekst van de oudste en belangrijkste oorkonden van het voormalig koloniaal regeringsstelsel duurzamer te bewaren en om de kennis van diens hoofdbeginselen meer algemeen te verspreiden.’

IORGGHet betreft een verzameling van regeringsinstructies uit de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 die vanuit Nederland waren gericht aan de Gouverneurs-generaals en raden van Indië en opvolgende overheidsorganen. Mijer heeft destijds in het archief in Batavia naar originele manuscripten gezocht uit met name de vroege 17e eeuw, maar alleen ‘ongewaarmerkte of onderhandse’ kopieën aangetroffen. Hij heeft deze voor zijn publicatie gebruikt. Mogelijk zijn in Nederland nog de oorspronkelijke originelen in het archief van de Staten-Generaal aanwezig. Verder heeft hij een aantal instructies uit het begin van de negentiende eeuw opgenomen, een periode waarbij in Nederland grote politieke veranderingen plaatsvonden en Franse en Britse overheersing in Oostindië.

De digitale versie van deze publicatie is hier te zien en als download beschikbaar.
Mijer, Batavia (1848, 560 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 18mb]

voc shipIn de Indonesische VOC archieven liggen duizenden vermeldingen opgesloten over de scheepvaart in de 17e en 18e eeuw. Het schetst een beeld van een deel van het wereldwijde maritieme netwerk van handelsposten, en kan bestudeerd worden aan de hand van grote hoeveelheden beschikbare data uit historische manuscripten.

De dagregisters van het kasteel van Batavia zijn onderdeel van de VOC archieven bij het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI) in Jakarta, Indonesië. Deze dagregisters zijn een aantal jaar geleden gescand en online beschikbaar gemaakt door The Corts Foundation en ANRI. De 117.390 marginalia van deze handschriften zijn door de senior archivaris van ANRI Dr. Mona Lohanda uiteindelijk samengebracht in een digitaal document, dat de basis is geweest voor een online database die nadere toegang verschaft tot de scans.

De marginalia zijn korte zinnen, in de kantlijn (marge), die de tekst ernaast samenvatten. Sommige van deze marginalia bevatten namen van personen, plaatsen of schepen. Deze vormen hiermee aparte indexen en dus toegangen op de tienduizenden marginalia (zie de website sejarah-nusantara>>).

ambon

Het zijn niet alleen de grote spiegelretourschepen die tussen Batavia en het vaderland voeren met grote ladingen specerijen, porcelein, textiel en andere zaken die vermeld worden in de marginalia. Het betreft ook vele duizenden vermeldingen van andere schepen die voeren tussen Batavia en plaatsen elders in Azië, Arabië, India en vele andere landen. Ruim 7500 schepen van allerlei aard en grootte en nationaliteit.

Het filteren van alle marginalia op de scheepsnamen resulteert in een nieuw databestand met maar liefst 37.434 vermeldingen. Daarin worden niet alleen de vele scheepsbewegingen duidelijk, maar ook diverse ladinglijsten, correspondentie, verkopen en diverse scheepsrampen. Het nieuwe databestand is vrij te downloaden en beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek (Excel download hier>>).

20762114666Als vervolg op het opnieuw scannen en digitaal doorzoekbaar maken van de drie delen 'Oud Batavia' door F. de Haan (zie eerder nieuwsbericht, october jl), heeft The Corts Foundation besloten het eraan voorafgaande standaardwerk 'Priangan' ook digitaal te publiceren. Deze vier delen zijn tussen 1910 en 1912 eveneens door de Haan geproduceerd in de periode dat hij landsarchivaris was in Nederlands-Indië.

Zijn opdracht was om 'een historisch onderzoek in te stellen naar den oorsprong en de ontwikkeling, de werking en de gevolgen van het door de Oost Indische Compagnie ten opzichte van de Preanger regentschappen gevolgd stelsel'. Geografisch gezien gaat het om het centrale deel van Java, waarin ook Batavia (Jakarta) lag, en door de Hollanders met regenten bestuurd.

Alle vier de originele delen 'Priangan' zijn opnieuw gescand (inclusief OCR-tekstherkenning) en volledig digitaal zichtbaar en doorzoekbaar gemaakt en hier op deze website gepubliceerd. Elk deel is afzonderlijk in PDF-formaat online te zien en vrij beschikbaar als download.

DEEL 1 (1910, 896 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 30mb]
DEEL 2 (1911, 937 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 35mb]
DEEL 3 (1912, 993 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 39mb]
DEEL 4 (1912, 1045 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 40mb]

PrianganImage 

OB coverDit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Batavia (en daarmee ook Jakarta) defintief op de kaart werd gezet. Een historische gebeurtenis waar veel over gedebatteerd zou kunnen worden. Over de aanleiding en de omstandigheden waaronder dat gebeurde. Over de gevolgen voor de internationale handel, monopolisme, kolonialisme en het uiteindelijke ontstaan van de Republiek Indonesië.

Maar feit is wel dat 1619 een markant moment was in de geschiedenis van Indonesië. Een moment waar driehonderd jaar naar dato (in 1919) ook bij werd stilgestaan door de uitgave van een driedelige serie over 'Oud Batavia' door het toenmalige Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. De eerste editie werd uitgebracht in 1922, de tweede aangepaste editie in 1935.

De eerste editie uit 1922 in drie delen is opnieuw gescand (inclusief OCR-tekstherkenning) en volledig digitaal zichtbaar en doorzoekbaar gemaakt door The Corts Foundation en hier op deze website gepubliceerd. Elk deel is afzonderlijk in PDF-formaat online te zien en vrij beschikbaar als download.

DEEL 1 (1922, 567 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 14mb]
DEEL 2 (1922, 415 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 11mb
DEEL 3 (1923, 348 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 41mb]

Voorbeeld van de online viewer: 

  OB UserIF

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013